Regulamin

Do pobrania » Regulamin

REGULAMIN STRONY przy zakupie za pośrednictwem www.rover-czesci.pl

I. Strona internetowa działająca pod adresem: www.rover-czesci.pl prowadzona jest przez Arkadiusza Parólskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ART-BIZAR Arkadiusz Parólski wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wiśniowa 1, 06-400 Ciechanów, NIP: 5661589771, REGON: 130422950, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@rover-czesci.pl, tel. +48 505 77 46 42 lub +48 507 08 78 77

II. DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE FIRMY (dotyczy także zwrotów towaru)
ART-BIZAR Arkadiusz Parólski
ul. Wiśniowa 1, 06-400 Ciechanów
Tel. +48 505 77 46 42 lub +48 507 08 78 77
E-mail: info@rover-czesci.pl
www.rover-czesci.pl

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
b) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Numer konta: 16 1020 1592 0000 2902 0103 1814 (PKO BANK POLSKI) ART-BIZAR Arkadiusz Parólski, ul. Wiśniowa 1, 06-400 Ciechanów, NIP: 5661589771. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.)
c) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPAL.pl, PayU.pl)
2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

V. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. Koszt dostawy jest kosztem orientacyjnym i może różnić się od tego podanego w cenniku dostaw m.in w zależności od obecnej stawki opłaty paliwowej.
2. Zakupione w Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej: FedEx
3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VI. GWARANCJA
Na podstawie Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r.  w sprawach gwarancji strona informuje:
1. Gwarancja na sprzedany towar  nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2. Firma ART-BIZAR Arkadiusz Parólski, ul. Wiśniowa 1, 06-400 Ciechanów, NIP: 5661589771 udziela gwarancji zgodnie z informacją zawartą w opisie aukcji (za właściwą uznaje się tą podaną w opisie danego przedmiotu) od dnia doręczenia przesyłki Kupującemu.
3. Gwarancja obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4. Gwarancja w formie pisemnej tzw. Oświadczenie Gwarancyjne znajduje się w przesyłce z podpiętym dokumentem sprzedaży: paragon lub faktura VAT

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rover-czesci.pl lub pisemnie na adres: ul. Wiśniowa 1, 06-400 Ciechanów (ART-BIZAR Arkadiusz Parólski)
c) Produkt reklamowany należy odesłać na swój koszt, najtańszą formą wysyłki, ubezpieczając go na kwotę równowartości produktu pełnowartościowego. Adres do odesłania podany w pkt. II niniejszego regulaminu
d) Kupujący proszony jest skorzystać ze wzoru reklamacyjnego, podanego poniżej (lub do pobrać ze strony www.rover-czesci.pl w dziale \"do pobrania\")


                                              ....................., dnia............. 20….. r.
                                (miejscowość oraz data)


DRUK REKLAMACJI
Prosimy o dokładne wypełnienie formularza reklamacji.
Formularz wypełniony błędnie lub nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.

1. Dane Klienta (wypełnia Klient)
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….....……
Adres: ………………………………………………………………………………………...…………
(Kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, nr mieszkania)
Telefon ………………………………..... E-mail …………………………………………………......
Numer konta bankowego …………………………………………………………………………......
            (wykorzystane przypadku zwrotu pieniędzy za wadliwy Produkt)
2. Informacje o przedmiocie reklamacji (wypełnia Klient)
Produkt …………………………………………………………………………
Data zakupu ……………………..…….……
Opis wady/ przyczyna reklamacji ……………….........................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Żądanie reklamującego (wypełnia Klient)
[ ] nieodpłatna naprawa (nie dotyczy zakupionych części używanych)

[ ] wymiana na nowy (nie dotyczy zakupionych części używanych)

[ ] zwrot zapłaconej ceny

[ ] obniżenie zapłaconej ceny


Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wybór żądania należy do reklamującego.
 

...................................................................................................
(Miejscowość, data wypełnienia reklamacji oraz czytelny podpis Klienta)
4. Warunki składania i uznania reklamacji Klienta:
a) Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez klienta prawidłowych zasad użytkowania Produktu.
b) Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

5. Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji:

Data otrzymania reklamacji
………………………………


Pieczątka i podpis Sprzedawcy:Data rozpatrzenia reklamacji:……………………………………

Reklamacja została uznana/nie uznana z następujących powodów:VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Stronę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Stronę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli dotyczy Umów Sprzedaży powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, a wartość produktu wynosi nie więcej niż 50 złotych.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć ART-BIZAR stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@rover-czesci.pl (podając w tytule wiadomości treść \"odstąpienie od umowy zawartej na odległość, numer aukcji......\")
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej (lub do pobrać ze strony www.rover-czesci.pl w dziale \"do pobrania\")

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

– Adresat:
ART-BIZAR Arkadiusz Parólski
ul. Wiśniowa 1, 06-400 Ciechanów
Tel. +48 505 77 46 42 lub +48 507 08 78 77
E-mail: info@rover-czesci.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
– Adres konsumenta(-ów)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
– Data
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

IX. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. OBOWIĄZEK DOSTARCZANIA RZECZY BEZ WAD
1. Produkty oferowane w Sklepie są używane lub nowe. Wszystkie Produkty są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

XI. MOŻLIWOŚĆ Z KORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR
1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej zgodnym ze względu na siedzibę Usługodawcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Copyright © 2013 ART-BIZAR - oryginalne części zamienne | Regulamin i polityka prywatnosci | CMS by Quick.Cms Serwis opon smlw